banner be aware v2
B - A W A R E !

Încărcare

Bun venit pe pagina B-AWARE ! Fii informat !

Adresa noastră:
Primăria Comunei Lumina, Str. Mare nr. 170, Lumina, CT
Program cu publicul:
L-J (8-16), V (8-14)
Trimite e-mail
contact@b-aware.ro

Despre proiect

Proiectul B-AWARE! Fii Informat! este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, Apelul “Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și perfectionare”
Contribuţia Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 este de 51.234 €
Titlul proiectului: B-AWARE! / FII INFORMAT!, cod proiect 2022/346509
Promotor de Proiect: Primăria comunei Lumina (judeţul Constanţa), România

Obiectiv general: îmbunătăţirea comportamentului energetic al populaţiei şi creşterea conştientizării sociale asupra importanței eficienței energetice, precum si consolidarea capacităților și reducerea consumului de energie în clădirile publice.

eea grants1
in

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, a Liechtensteinului și a Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale și la consolidarea relațiilor bilaterale cu 15 țări din Europa Centrală și de Sud și cu țările baltice.

Pentru perioada 2014-2021, a fost alocată suma de 2,8 miliarde EUR. Granturile SEE în cuantum de 1,5 miliarde EUR sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori și sunt disponibile în toate cele 15 țări. Granturile Norvegiene în cuantum de 1,3 miliarde EUR sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

 

Pentru Perioada 2014-2021 România a fost prima țară care a semnat Memorandumurile de înțelegere în 13 octombrie 2016 și beneficiază de o alocare de 275.2 milioane Euro prin granturile SEE și 227.3 milioane Euro prin granturile norvegiene (o alocare totală de 502 milioane de euro)

Proiectul “B-AWARE!” este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, Apelul 4 Schema de Granturi Mici „Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și perfecţionare”.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 60.277 Euro, din care:

 • 85% – 51.234 euro – valoarea eligibilă nerambursabilă prin Mecanismul financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021,
 • 15% – 9043 euro – valoarea cofinanţării eligibile a Primăriei comunei Lumina.

Principalele obiective sunt:

 1. a) îmbunătăţirea comportamentului energetic al populaţiei locale şi creşterea conştientizării sociale asupra importanței eficienței energetice,
 2. b) consolidarea capacităților și reducerea consumului de energie în clădirile publice.

Indicatorii proiectului sunt:

 • 235 de persoane din cadrul instituţiilor publice de la nivelul UAT Comuna Lumina, perfecţionate în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică;
 • 100 de persoane din populaţia UAT Comuna Lumina, informate în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică;
 • 24 de elevi din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Lumina implicaţi în “Patrulele Energetice”.

Principalele activităţi implementate în cadrul proiectului sunt:

 • Programul de Training adresat funcționarilor publici/personalului contractual şi membrilor Consiliului Local, în domeniul “eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică”.
 • Campania de Conştientizare publică implementată la nivelul comunei Lumina şi constand în workshop-uri de informare în domeniul “eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică”.
 • Activitatea şcolară “Energy Patrols/Patrulele Energetice” implementată în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Lumina si structurile arondate, vizand organizarea de echipe formate din elevi pentru studierea/monitorizarea şi adoptarea de măsuri de reducere a consumului energetic pentru echipamentele aflate în sediile
 • Acţiuni de publicitate şi promovare a proiectului şi a Programului finanţator.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 6 de luni.

Persoană de contact: Andreea Guriţă, manager de proiect, telefon 0241-251828.

Detalii proiect B-Aware! Fii informat !

Managementul proiectului

Programul de Training adresat funcționarilor publici/personalului contractual şi membrilor Consiliului Local, în domeniul “eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică”.

Campania Publica de Conştientizare implementată la nivelul comunei Lumina şi constand în workshop-uri de informare în domeniul “eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică”.

Activitatea şcolară “Energy Patrols/Patrulele Energetice” implementată în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Lumina si structurile arondate, vizand organizarea de echipe formate din elevi pentru studierea/monitorizarea şi adoptarea de măsuri de reducere a consumului energetic pentru echipamentele aflate în sediile vizate.

Acţiuni de publicitate şi promovare a proiectului şi a Programului finanţator.

Grup Ţintă Principal:

– 235 de angajaţi din sistemul public de la nivel local, acoperind toate domeniile de activitate (administrația publică, sănătate, cultură,educație, poliția locală, administratia cimitirelor, rețeaua de alimentare cu apă, etc);
– 100 de reprezentanţi ai comunităţii locale din diferite arii sociale (de ex. tineri/elevi, populatie activa, pensionari, agenti economici etc);
– 24 elevi din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Lumina.

Grupul Ţintă Secundar:
Grupul ţintă secundar este reprezentat de întreaga comunitate, in speta 12395 ocuitori.

Comuna Lumina

Aşezată în partea central- estică a judeţului, comuna Lumina se învecinează la sud lacul Siutghiol, la sud-vest oraşul Ovidiu (5 km), la vest comuna Mihail Kogălniceanu, la nord-est oraşul Năvodari.
Lumina se află la 17 km nord de oraşul Constanţa, la 4 km vest de staţiunea balneo-climaterică Mamaia, la 7 km sud-est de aeroportul internaţional Mihail Kogălniceanu.
Satul Lumina este aşezat în zonă plată de o parte şi de alta a Văii Cogealiei care debuşează în Canalul Poarta Albă-Midia şi are direcţia nord-su.În partea de vest se aţine cota + 40 m şi la est cota + 25 m. În partea de sud a văii se află o zonă de acumulare a apelor din vale şi o zonă de umpluturi de la săpătura canalului.
Valea Cogealiei (Neagră) are un bazin hidrografic de cca. 1900 ha cu energie de relief mică (panta maximă 3%). La ploi abundente are loc inundarea părţii joase a localităţii.
Satul Sibioara se află situat în cea mai mare parte pe versantul nordic al Văii Sibioara care debuşează în Lacul Taşaul şi atinge înălţimea de 35 m.
Satul Oituz este aşezat pe un teren aproape plat, cu o uşoară pantă dinspre nord spre sud. Tangent în partea de est se află Valea Ciobănoaiei, cu energie mică de relief. Din cauza unor configuraţii locale au loc băltiri în partea de sud.
Din punct de vedere geografic teritoriul comunei Lumina este situat în Podişul Dobrogei Centrale (Podişul Casimcei), ce se profilează între falia Peceneaga-Camena la nord şi falia Capidava-Ovidiu la sud.
Relieful se încadrează în partea estică a acestui podiş, cunoscută sub numele de Dobrogea maritimă sau Litoralul maritim.
Climatic, întreaga parte estică a Dobrogei este de fapt o fâşie de tranzit între cele două mari suprafeţe tipice: Dobrogea continentală şi Marea Neagră.
Particularităţile climatice se reflectă în teritoriul comunei Lumina, fiind legate de poziţia geografică a localităţii, la numai 4 km vest de Marea Negră, la ½ km nord de limanul Maritim Siut-Ghiol şi Canalul Midia- Poarta Albă.
Comuna Lumina se întinde pe o suprafaţă totală de 4875 ha din care 668 ha intravilan, 7 ha vii şi 4200 ha extravilan.

Situaţia demografică şi structura populaţiei
Din datele oferite de Evidenta Populatiei, la data de 4 februarie 2023 , comuna Lumina avea o populatie totala de 12395 locuitori.

Structurarea economiei locale pe domenii de activitate nu este foarte vastă, predominant fiind comertul, care detine o pondere de 30% din totalul activităților economice, fiind urmat de agricultură şi creşterea animalelor, precum şi de industria extractivă a produselor de carieră. Majoritatea societătilor care îşi desfăşoară activitatea în comuna Lumina, au angajati locuitori ai comunei.
Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comertului, în comuna Lumina îşi desfaşoară activitatea un număr de 304 agenti economici.
Serviciile către populatie sunt axate pe activități comerciale, de producere şi desfacere a produselor alimentare şi nealimentare în magazine (societăti comerciale şi asociatii familiare).
Comuna Lumina este clasificată ca find comună cu functiuni preponderent agricole. Principala activitate a locuitorilor este agricultura și zootehnia. Pășunile ocupă 7% din totalul administrativ, iar terenurile arabile 89% din terenurile agricole ale comunei.
Produsele rezultate in urma activitătilor agricole sunt valorificate de către producătorii particulari în gospodăriile proprii sau pe pietele de desfacere din localitătile apropiate.

Functia agricolă a comunei Lumina se materializează în productie vegetală, productie animalieră, elemente de activităti adiacente, precum prelucrarea primară a produselor vegetale şi animaliere, produse de lapte de vacă şi oaie.
Agricultura reprezintă sectorul economic cu ridicat potential de dezvoltare in comuna Lumina, fiind şi un sector destul de puternic în realizarea de venituri. In prezent, conform bilantului teritorial, terenurile agricole reprezintă 74% din suprafata totală a comunei.
La nivelul comunei Lumina se află mai multe silozuri de cereale, care deservesc la depozitarea şi păstrarea pe termen lung a unor cantităti mari de produse agricole.

Alimentarea cu apă si canalizare
Alimentarea cu apă a localității Lumina se face din sistemul Nord litoral. Are un sistem centralizat de alimentare cu apă prin conductă de aducțiune de 300 mm, un rezervor de înmagazinare cu o capacitate de 1000 mc, precum și o rețea de distribuție 100mm-200mm. Acest sistem se întâlnește în zona de lotizări situate în partea de vest a localității și zona de est. Satul Oituz se alimentează cu apă printr-o conductă de 100 mm azb. racordată la aducțiunea 300 mm azb. Cota 20 Ovidiu.Localitatea Sibioara are si el sistem centralizat de alimentare cu apă, lucrările pentru finalizarea implementării rețelei de apă în sat fiind terminate iar reteaua a fost data in administrarea SC RAJA SA. Comuna Lumina dispune de sistem centralizat de canalizare administrat de SC RAJA SA.
Îndepărtarea apelor meteorice din zona construcțiilor se face prin lucrări de sistematizare pe verticală, acestea fiind dirijate către rigolele străzilor, cu descărcare în Valea Neagră. Acest fir de vale, care are un curs permanent, deversează în balta Lumina și apoi în emisar, canalul Poarta Albă-Midia Năvodari.

Alimentarea cu gaze naturale
Localitatea Lumina este racordata la reteaua de distributie a gazelor naturale.

Alimentare cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică se realizează din sistemul energetic național de la stația de transformare Lumina 110/20kV, situată în extravilanul localității. Totodata, Primaria comunei Lumina a dezvoltat prin intermediul unui proiect finantat prin Mecanismul financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, un Parc Fotovoltaic cu putere maxima produsa de 250.2 kW.

Construcții, terenuri
Comuna Lumina dispune de o suprafaţă de 592 ha teren intravilan, din care 348 ha sunt ocupate de curţi-construcţii.

Infrastructura de transport
Localitatea Lumina este străbătută de drumul județean DJ 226 care face legătura cu orașul Năvodari. Prin localitatea Lumina trece calea ferată Medgidia- Betonaj (Năvodari), care în partea estică a localității se ramifică în direcția Ovidiu – Constanța.

Sistemul sanitar
Pe raza comunei Lumina există 5 cabinete medicale individuale de medicină de familie și 4 cabinete stomatologice. Pe teritoriul comunei există 4 farmacii medicale.

Învățământ și Cultură
În comuna Lumina există o școală generală (cu 3 sedii: Școala Nouă, Școala Veche, Școala Unitate, 1 Oituz, 1 Sibioara) și trei grădinițe.
Pe raza comunei își desfășoară de asemenea activitatea și un liceu privat.
În comuna Lumina există două cămine culturale, cu capacitate de: 250 locuri căminul cultural Lumina și 200 locuri căminul cultural Oituz.
Biblioteca comunală Lumina are un număr de 7800 volume, fiind înregistraţi 500 de cititori.

Culte
În comuna Lumina există 4 biserici ortodoxe ( 2 Lumina, 1 Sibioara, 1 Oituz), 2 biserici catolice şi o geamie. Structura populaţiei pe religii se prezintă astfel:
– ortodoxă:
– romano-catolică
– musulmană
– baptistă

– Promovarea proiectului: 1 comunicat de presă, 1 articol informativ si 1 anunt pe canalul de socializare al Promotorului de proiect, 1 Newsletter, 1 conferinţa de presă, pagina web a proiectului, materiale promotionale (articole vestimentare personalizate si autocolante personalizate)

– 235 de persoane din cadrul instituţiilor publice de la nivelul UAT Comuna Lumina, perfecţionate în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică

– 100 de persoane din populaţia UAT Comuna Lumina, informate în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie şi securitatea energetică

– 24 de elevi din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Lumina implicaţi în “Patrulele Energetice”.